Vedtægter for Ringkøbing Fotoklub


§1. Klubbens navn er Ringkøbing Fotoklub.

§2 Det er klubbens formål, at være et fællesskab for alle med interesse for fotografering, som er bosiddende i og omkring Ringkøbing-Skjern Kommune, samt at fremme medlemmernes evner og interesse for fotografering. Endvidere er det klubbens formål at dele erfaringer og gode råd medlemmerne iblandt, samt at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder.

Formålet søges opnået ved at:
samle fotointeresserede i et fællesskab.
afholde faste klubmøder.
gennemføre undervisning, med både interne og eksterne undervisere.
afholde workshops.
afholde foredrag.
gennemføre fælles fototure.
gennemføre fotokonkurrencer og fotoudstillinger.
stille diverse udstyr og lokaler til rådighed for medlemmerne, i det omfang klubben måtte råde over dette.
• tilbyde socialt samvær medlemmerne iblandt.

§3 Klubben har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune, og har adresse hos den til enhver tid værende formand.

§4 Klubben kan samarbejde med andre klubber, og kan være medlem af én eller flere sammenslutninger.

§5 Alle med interesse for fotografering, fyldt 13 år og bosiddende i og omkring Ringkøbing-Skjern Kommune, kan optages som medlemmer.

§6 Indmeldelse skal ske ved henvendelse til klubbens bestyrelse, eller ved personligt fremmøde på et af klubmøderne.

§7 Ved indmeldelse i klubben, accepteres de til enhver tid gældende regler og vedtægter samtidig.

§8 Ethvert medlem er forpligtet til at holde bestyrelsen underrettet om sin gældende bopælsadresse, tlf. nr.og e---‐mail adresse.

Klubbens bestyrelse

§9 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer, en næstformand,en sekretær og et menigt medlem.

§10 Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen. De øvrige 3 medlemmer til bestyrelsen vælges ligeledes på generalforsamlingen. Ved det førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og et menigt medlem. Der vælges tillige en bestyrelsessuppleant gældende for et år. Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.

§11 Hvis formanden eller kassereren nedlægger deres hverv inden udløbet af valgperioden, konstituerer bestyrelsen en ny formand hhv. kasserer for den resterende del af valgperioden.

§12 Det er bestyrelsens ansvar, at der løbende planlægges aktiviteter i klubben, under hensyntagen til medlemmernes ønsker.

§13 Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden.

Regnskab og revision

§14 Klubbens regnskabsår er 01.01. til 31.12.

§15 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Alle medlemmer betaler samme kontingent. Bestyrelsesmedlemmer fritages for kontingent, til dækning af diverse udgifter, såsom telefon, print, kørsel i forbindelse med planlægning af ture, arrangementer o. lign. Bestyrelsesmedlemmer indbetaler kontingent senest 01.02 hvert år, såfremt de vælges/genvælges til bestyrelsen får de kontingentet retur. Dog betaler æresmedlemmer intet kontingent.

§16 Kontingentet betales periodisk forud. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af klubben.

§17 Nye medlemmer betaler kontingent for indeværende år, efter nedenstående skala:
ved indmeldelse i første halvår (inden 01.07) = betales fuldt kontingent.
ved indmeldelse i andet halvår (efter 30.06) = betales halvt kontingent.

§18 Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender bestyrelsen efter passende tid en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke, betragtes det pågældende medlem som udmeldt af klubben.

§19 Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgifter, der overstiger 25.000,00 kr., skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§20 Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

§21 Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne to revisorer for et år ad gangen. Revisorerne må ikke være medlem af klubbens bestyrelse eller suppleant til denne. Der vælges en revisorsuppleant for et år ad gangen.

§22 Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres af klubbens revisorer. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regnskabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af klubbens revisorer. 

§23 Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet udsendes til samtlige medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§24 For de aftaler, som klubben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser. 

§25 Klubbens likvide midler indsættes på klubbens egen bankkonto. Klubbens kasserer og formand kan disponere over kontoen hver især. Bestyrelsen kan ligeledes ved fuldmagt give kassereren dispositionsret over bankkonti via NetBank og Mobilbank.

Generalforsamlingen

§26 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen. 

§27 Alle medlemmer der er fyldt 18 år og er myndige, er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende. 

§28 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal varsles senest 30 dage før afholdelse ved elektronisk meddelelse (e-mail) til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden. 

§29 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning v/ formanden 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/ kassereren 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen. 
7. Valg af formand i lige årstal 
8. Valg af kasserer i ulige årstal 
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige årstal 
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal 
11. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. 
12. Valg af 2 revisorer 
13. Valg af 1 revisorsuppleant 
14. Eventuelt. 

§30 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest sammen med regnskabet.

§31 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned derefter.  

§32 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved elektronisk meddelelse (e-mail) til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden. 

§33 Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer jf. § 37, samt beslutning om opløsning af klubben jf. § 44.  

§34 Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage på en generalforsamling, kan stemmeafgivelse afgives skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen, eller ved skriftlig afgivelse af fuldmagt til et andet medlem, ligeledes forud for generalforsamlingen. Hvert medlem kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. 

§35 Afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis ét medlem ønsker dette. 

§36 Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Diverse bestemmelser 

§37 Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 

§38 Klubbens bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion, hvis den pågældende groft skader klubbens interesser. Indstillinger om eksklusion forelægges klubbens generalforsamling, og kan kun vedtages med tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Det ekskluderede medlem har ikke krav på at få tilbagebetalt et allerede indbetalt kontingent.  

§39 Ethvert medlem, der er betroet nogle af klubbens effekter eller midler, er selv ansvarlig herfor. 

§40 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen, og udmeldelsen vil have effekt fra udgangen af indeværende kalenderår.

§41 Alle medlemmer kan deltage i de af klubben arrangerede aktiviteter, dog kan der ved nogle af aktiviteterne være opkrævning af deltagergebyr. 

§42 Alle medlemmer der deltager i en af klubben arrangeret aktivitet med deltagergebyr, skal betale det for arrangementet fastsatte gebyr. Dette gælder uanset om det enkelte medlem er aktiv i forbindelse med afholdelsen eller planlægningen af arrangementet, eller stiller lokaler, udstyr, køretøj eller andet til rådighed for klubben under arrangementet.  

Opløsning af klubben 

§ 43 Beslutninger om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3⁄4 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

§ 44 Ved opløsning af klubben, tilkommer det generalforsamlingen at beslutte, hvem de eventuelle eksisterende aktiver skal tilfalde. Dette skal dog ske til et lignende formål som klubbens. 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 27. marts 2014.